Нястрачанае рамяство

07.03.2014 22:43Views:
11Іва­наў­ская дзі­ця­чая шко­ла мас­тац­тваў на­род­най дэ­ка­ра­тыў­на-пры­клад­ной твор­час­ці спе­цы­я­лі­зу­ец­ца на на­ву­чан­ні юных бон­да­раў. На­ву­чаль­ная ўста­но­ва бы­ла ство­ра­на ў 2000 го­дзе як шко­ла бон­дар­ства. 

Боч­кі, кад­кі, бой­кі, каў­шы, куф­лі і шмат якія ін­шыя бан­дар­ныя вы­ра­бы, вы­раб­ле­ныя ру­ка­мі іва­наў­скіх дзя­цей, экс­па­ну­юц­ца на бе­ла­рус­кіх і за­меж­ных вы­ста­вах. У 2009 го­дзе шко­ла атры­ма­ла прэ­мію Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь «За ду­хоў­нае ад­ра­джэн­не». Ця­пер у ёй трох­га­до­вае на­ву­чан­не пра­хо­дзяць 58 бу­ду­чых май­строў-бон­да­раў.

Газета "Звязда"
Фота БелТА

Каментаваць